Novinka, náučný chodník Chráneným areálom Dubnických baní

Novinka, náučný chodník Chráneným areálom Dubnických baní

Slovenské opálové bane, s.r.o. v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR a Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove, vybudovali v Chránenom areáli Dubnických baní náučný chodník.

Náučný chodník vedie banským revírom Libanka, na území ktorého sa nachádzajú staré banské diela, ktoré tu vznikli počas ťažby drahého opálu.

Na trase, o dĺžke približne 1,5 km, je umiestnených 14 informačných tabúľ venovaným vzniku opálu, ťažbe, vybraným banským dielam ako aj geológii, vegetácii a zoológii Slanských vrchov a samostatne netopierom.

Po ukončení ťažby sa rozsiahle podzemné priestory opálových baní stali významným zimoviskom netopierov. V roku 1964 boli z tohto dôvodu vyhlásené za Chránený areál Dubnické bane.

Lesy nachádzajúce sa v Chránenom areáli Dubnické bane sú v správe a obhospodarovaní Štátnych lesov Slovenskej republiky, Organizačná zložka OZ Šariš, v územnej pôsobnosti lesnej správy Kokošovce.

Vzhľadom na to, že lesy ktorými vedie náučný chodník sa nachádzajú Chránenom areáli Dubnické bane, ktorý je medzinárodne významnou lokalitou a priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom, boli tieto porasty č. 2060A, 2060B  zahrnuté do referenčných plôch – územia bez zásahu.

Územie, ktorým náučný chodník vedie sa nachádza v 4. stupni ochrany prírody. Vstup na chodník je bezplatný a je vhodný pre deti ako aj dospelých.

Informačné tabule sú spracované dvojjazyčne, v slovenskom a anglickom jazyku.

Cieľom náučného chodníka je priblížiť históriu ťažby opálu v tejto lokalite, upriamiť pozornosť návštevníkov na živú prírodu Slanských vrchov, potrebu jej ochrany ako aj v nevyhnutnej miere na hospodárenie v lesoch trvalo udržateľným spôsobom, so zreteľom na využívanie lesov či už návštevníkmi baní, turistami a v neposlednom rade obyvateľstvom žijúcimi na vidieku.

 

Zdroj: Slovenské opálové bane

Zdieľať: