Dôležité informácie

 • Karta platí 365 dní od dátumu jej aktivácie alebo prvého využitia.
 • Karta je neprenosná a platná, len ak je opatrená menom držiteľa.
 • Vo všetkých zariadeniach a službách sa preukážte kartou vopred.
 • Všetky uvedené zľavy sa vzťahujú na základné cenníkové ceny platné pre jednu dospelú osobu, ak nie je uvedené inak.
 • Zľavy so Šariš CARD sa nekombinujú s inými zľavami.
 • Otváracie hodiny jednotlivých zariadení sa môžu počas doby platnosti brožúry zmeniť, preto odporúčame overiť si ich prístupnosť vopred.
 • Väčšina múzeí a galérií je v pondelky a počas štátnych sviatkov zatvorená.
 • Posledný vstup do múzeí a galérií je spravidla 30 minút pred zatvorením.
 • Väčšina obchodov je počas štátnych sviatkov zatvorená.
 • Niektoré reštaurácie môžu byť počas vybraných štátnych sviatkov zatvorené alebo mať zmenené otváracie hodiny.
 • Nepoužité karty nemôžu byť refundované.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť a prečítať na tomto linku.

Cena

 • 5 € (kúpa online alebo osobne v Mestskom informačnom centre v Prešove na Hlavnej 67)
 • 0 € (pri zakúpení prenocovania vo vybraných ubytovacích zariadeniach, ktoré sú overenými legálnymi ubytovacími zariadeniami a zmluvnými partnermi OOCR Región Šariš a MIC v Prešove, získate voucher na uplatnenie zľavy vo výške 5 € na kúpu Šariš CARD)

 

Predávajúci

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO: 50076515
Kontakt: 0948 907 674
info@regionsaris.sk
www.regionsaris.sk