Mestské opevnenie mesta Prešov

Hradby, ktoré v iných európskych krajinách patrili k charakteristickým znakom mesta, sa na území stredovekého Uhorska stavali pomalším tempom. Kráľ Ľudovít I. chcel v roku 1351 podnietiť mestá k vybudovaniu murovaného opevnenia svojim dekrétom, ktorý takýmto sídlam (civitates muratae) odpúšťal platbu novoustanoveného deviatku. Výstavbu múrov v Prešove podporil Ľudovít I. v roku 1374 tým, že tamojšej komunite udelil výsady v obchodovaní s textíliami i pre remeslá podľa vzoru Budína. Príslušné stavebné práce charakterizoval kráľ Žigmund Luxemburský, resp. jeho kancelária v jednej listine dokonca ako „znovu založenie“ mesta.
Okolo druhej polovice 14. storočia si mesto Prešov budovalo pás ochranných hradieb. Tie mali najskôr iba tri múry zosilnené pri Hornej a Dolnej bráne veľkými barbakánmi. Vnútorná hradba mala ochodzu so strieľňami, druhé hradby boli súčasťou parkana a tretia hradba bola vonkajšou stenou priekopy. Na západnej strane v tom stála tzv. Malá brána, vedúcu k Toryse. Na začiatku výstavby mestských hradieb mal vedúce slovo skúsený majster Ambróz z Diósgyöru, ktorého do Prešova poslal kráľ Ľudovít I, ktorý si želal, aby Prešovčania nestavali veže, ale nechali pre ne voľné miesta. Napriek vyššie spomínaným kráľovským úľavám pokračovali mešťania v stavbe opevnenia veľmi pomaly, a preto im nový panovník Žigmund Luxembursky udelil ďalšie privilégia a výhody. Od roku 1404 smeli Prešovčania kdekoľvek na kráľovskej pôde rúbať drevo, lámať kameň a páliť vápno určené na výstavbu hradieb, pričom od r. 1405 im v tom museli pomáhať aj mešťania Veľkého Šariša. V tom čase pristavili nižší múr k už jestvujúcim hradbám(parkán).  V roku 1433 im kardinál Julianu dokonca dovolil pracovať v nedeľu i vo sviatok. V zmysle všeobecného rozkazu o obnovení a zosilnení hradieb z roku 1435 aj v Prešove rozšírili hradbu i mestskú priekopu, pričom zlikvidovali dva mlyny v západnej časti mesta. Mesto sa potom rozšírilo západným smerom o ďalší blok domov a na juhu bol do intravilánu prijatý stredoveký špitál karmelitov, pôvodne stojaci za hradbami.  Prace však naďalej pokračovali iba veľmi pomalým tempom a urýchlilo ich až nebezpečenstvo útoku husitského vojska. Budovanie mestského opevnenia bolo ukončene v polovici 30. rokov 15. storočia. Medzitým ho museli ešte na západnej strane zbúrať, aby ustúpilo novej ulici (Jarkova) na mieste niekdajšej priekopy, a potom ho opäť vystavali na novom mieste.
Začiatok 16. storočia sa na ochranných stavbách zúčastnil aj prešovský staviteľ Ján. Údajne staval mestskú bránu, vežu v severozápadnej časti mesta a podieľal sa aj na vonkajšom opevňovacom múre. Mohutný trojitý pás hradieb s priekopou bol spevnený baštami. Pôvodný fortifikačny systém mesta Prešov pozostával z dvoch prstencov múrov prestúpených baštami, vežami a priekopou, napĺňanou počas nebezpečenstva vodou z Mlynského jarku. (Vzhľadom na to, že mlyny existovali v Prešove už v 13. storočí, môžeme dnes už nefunkčné koryto Mlynského jarku a jeho okolie považovať za jednu z najstarších časti mesta.) Keď v roku 1751 prestala byť aktuálnou vojenská funkcia mesta, Mária Terézia vydala príkaz na zrušenie mestského opevnenia a všetky zbrane dala odviezť do Košíc. Od konca 18. storočia museli postupne brány, bašty a hradby uvoľniť miesto novej výstavbe.

Následkom viacerých skutočností sa však do dnešných dní zachovali tieto časti mestského opevenenia:

Kumšt – tzv. vodná bašta na dnešnej Ulici ku Kumštu. Od 16. st. bolo v suteréne nepoužívanej bašty umiestnene technicky pozoruhodne zariadenie na čerpanie vody z Mlynského jarku s rozvodom v drevených rúrach po meste (Machina hydraulika). Poháňane bolo konskou silou. Basta neskôr spustla a obnovená bola r. 1930, kde v nej našlo priestory židovské múzeum. Dnes je v objekte depozitár Krajského múzea v Prešove.

Mestská priekopa, ktorá sa zachovala s časťou hradobného múru na východnej strane mesta(Pod Kmeťovým stromoradím) súbežná so Slovenskou ulicou. Patri viacerým objektom, na južnej strane sa v nej rozprestiera Záhrada umenia, kde ešte v 70. rokoch 20. storočia bolo kúpalisko.

Polygonálna bašta za františkánskym kostolom rozširujúca sa smerom k zemi

Stredoveká bašta na Kováčskej ulici je jedinou zo zachovaných delových bášt z poslednej fázy výstavby opevnenia a je príkladom objektu zo staršieho obdobia výstavby fortifikácie. V súčasnosti slúži ako vyhliadková plošina a niekedy aj na kultúrne účely.

Hradobné múry sa čiastočne zachovali aj na Baštovej ulici na západnej strane mesta, pravda iba v malej miere, nakoľko k múru mestského opevnenia boli pristavané obytné prízemné domky.

Floriánova braná  Najväčší objekt spomedzi zachovaných časti mestského opevnenia. Povodne slúžila ako bránka pre peších a vyústenie mestského kanálu do hradobnej priekopy. Do dnešnej podoby bola upravená až na konci 18. storočia. V priľahlej budove, adaptovanej z hradbového muru, bola na začiatku 19. st. umiestnená mestská verejná nemocnica, chudobinec a tzv. „salóny dom“ (útulok pre duševne chorých).

Základy západnej brány stredovekého opevnenia mesta z 15. storočia na Floriánovej ulici: nález sa nachádza na oboch stranách chodníka pod klenbou Floriánovej brány. Ide o 70 centimetrový múr. Na Hlavnej ulici je použitý kameň dlažby, ktorý upozorňuje na historické nálezy.

Na Hlavnej ulici č. 49 sa nachádza bronzový 3D model historického jadra Prešova z 18. storočia.

Mestské opevnenie mesta Prešov sú súčasťou Šarišskej hradnej cesty 

 

Informácie

Mestské informačné centrum v Prešove

Hlavná 67, 080 01 Prešov
tel.: +421 (0) 51 3100 125
tel.: +421 (0) 51 3100 126
email: info@gopresov.sk

OTVÁRACIA DOBA
Pondelok – Piatok 9:00 – 16:00 hod.
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00 hod.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Tradície

sobota, 27 mája, 2023

Volgogradská 1, Prešov, Slovensko

Divadlo, Koncert

streda, 26 apríla, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko

Divadlo, Koncert

streda, 10 mája, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko

Divadlo, Koncert

streda, 17 mája, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko

Divadlo, Koncert

piatok, 26 mája, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko

Divadlo, Koncert

streda, 5 apríla, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko

Tanec, Festival

piatok, 28 apríla, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko

Múzeum, Galéria

piatok, 14 apríla, 2023

Hlavná, Prešov, Slovensko

Divadlo, Tradície

piatok, 7 apríla, 2023

Hlavná, Prešov, Slovensko

Festival, Gastronómia a víno

piatok, 28 apríla, 2023 - nedeľa, 30 apríla, 2023

Hlavná, Prešov, Slovensko

Koncert, Gastronómia a víno

streda, 26 apríla, 2023

Bowling pri trati, Jazdecká, Prešov, Slovensko