WELCOME TO THE OOCR SARIŠ REGION WEBSITE

Čo je OOCR? OOCR je skratka názvu Oblastná organizácia cestovného ruchu. Je to právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov.

Región Šariš je podľa regionalizácie cestovného ruchu Slovenskej republiky zaradený do kategórie s národným až medzinárodným významom. Aj z toho vyplýva význam a pozícia tohto regiónu ako centra cestovného ruchu v celoslovenskom a regionálnom pohľade.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Uvedená právna norma o. i. upravuje aj poskytovanie dotácií na podporu rozvoja cestovného ruchu a možnosť obcí združovať sa bez splnenia podmienky spoločného katastrálneho územia, čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

Členovia

Pridružení členovia

Predstavenstvo OOCR

 • Andrea Turčanová, predseda predstavenstva
 • René Pavlík, podpredseda predstavenstva
 • Viliam Kall, člen predstavenstva
 • Vladimír Jánošík, člen predstavenstva
 • Marek Duchoň, člen predstavenstva
 • Dušan Šimko, člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Igor Birčák, podpredseda dozornej rady
 • Juraj Adam, predseda dozornej rady
 • Michal Repaský, člen dozornej rady
 • Anton Gaľa, člen dozornej rady

Výkonný riaditeľ

Branislav Švorc

KONTAKT

OOCR REGIÓN ŠARIŠ
sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov

info@regionsaris.sk
tel.: 0908546716

IČO: 50076515
DIČ: 2120245754
IBAN: SK85 7500 0000 0040 2253 3420

Výkonný tím

 • Prešov – Mgr. Branislav Švorc, PhD., výkonný riaditeľ, branislav.svorc@presov.sk, 0908 546 716
 • Prešov – Mgr. Katarína Bartková, destinačná manažerka, katarina.bartkova@regionsaris.sk, 0948 907 674
 • Sabinov – Mgr. Pavol Molnár, poverený zamestnanec pre spoluprácu s OOCR, pavol.molnar@sabinov.sk, 0948 091 055
 • Lipany – Ing. Zuzana Urdová, poverený zamestnanec pre spoluprácu s OOCR, zuzana.urdova@lipany.sk, 0915 359 870
 • Veľký Šariš – PhDr. Mária Gáborová, poverený zamestnanec pre spoluprácu s OOCR, kic.velkysaris@gmail.com, 0948 593 266