Židovská synagóga Raslavice

Synagóga sa nachádza v strede obce Raslavice, severne od hlavnej obecnej cesty. Židovská obec zažívala svoj najväčší rozmach v obci v polovici 19.storočia, keď bola sídlom rabinátu, v tom čase mala asi 270 členov. Do konca storočia sa však väčšina odsťahovala do väčších miest. Súčasná budova synagógy bola postavená v 30. rokoch 20. storočia na […]

Synagóga Pečovská Nová Ves

Synagoga Pecovska Nova Ves

Murovaná židovská synagóga sa nachádza v strednej časti obce, severne od štátnej cesty, na konci pôvodnej parcely prízemnej kurie, ležiacej pri hlavnej ceste. Značne rozmerná synagóga bola vybudovaná v polovici 19. storočia (zachovala sa aj zmienka z roku 1868). Výstavba zrejme trvala viac ako rok, keďže na mape z roku 1869 ešte nie je zakreslená […]

Kaplnka sv. Kunhuty Veľký Šariš

V druhej polovici 13. storočia vznikol v meste Veľký Šariš ranogotický majestátny chrám, ktorý je rovnako starý ako hrad nad ním. Približne v rovnakom období sa začína pod hradom stavať aj kláštor, ktorého iniciátorom bol kráľ Bela IV. Kláštor spočiatku obývali žobraví mnísi vilhelmiti, ktorí neskôr prijali regulu sv. Augustína a odvtedy sa volali augustíni. […]

Kaplnka sv. Alžbety Veľký Šariš

Kaplnka, ktorá stojí pri tzv. starom cintoríne. Postaviť ju dala Alžbeta Rákoczy. Kaplnka je ranobaroková sakrálna stavba z poslednej tretiny 17. storočia, s jednoloďovým priestorom s polygonálnym uzáverom presbytéria,  zaklenutý barokovými krížovými klenbami. V architektonických detailoch stavba retarduje renesančné prvky napríklad okenné kamenné ostenia, sgrafitové nárožné iluzívne kvádrovanie, kartuše s ušnicovým ornamentom a ovocnou girlandou. Na […]

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v polovici 13. storočia a pripisuje sa križiackemu rádu johanitov, o čom svedčí ich rádový znak – dvojitý kríž na lodičke – po oboch stranách triumfálneho oblúku. Okrem toho poukazuje na to aj stavebný štýl kostola a bohatá kamenárska výzdoba. V kostole sa nachádzajú retardované románske prvky –konzoly […]

Kalvária

Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období rekatolizácie z iniciatívy Spolku umierajúceho Krista. S výstavbou prvých sakrálnych objektov sa začalo r. 1720, ale niektoré kaplnky krížovej cesty sa budovali ešte aj v 19. storočí. Ako prvá bola na jeseň r. 1721 posvätená kaplnka Krista na Olivovej hore a kríž. Dominantou Kalvárie je […]

Bazilika sv. Egídia

Počiatky chrámu siahajú do 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza patronát chrámu. Okolo roku 1206 sa na tomto mieste usadili cisterciánski mnísi z poľskej Koprzywnice a založili tu kláštor zasvätený svätému Egídiovi. Kráľovská listina z roku 1247, ktorou kráľ Belo IV. potvrdil rádu ich rozsiahle pozemky v okolí Bardejova („Terra Bardfa“), obsahuje prvú zmienku o […]

Kostol sv. Martina Lipany

Kostol sv. Martina bol postavený na prelome 13. – 14. storočia v neskororománskom slohu v centre vtedajšej osady. Bol zasvätený sv. biskupovi Martinovi z Tours a patril k majetkom pánov z Kamenického hradu. Zakladateľom kostola bol Rikolf Tarcai/Tarczay. Strop kostola nemal gotické klenby ako dnes, ale bol rovný. Bol vytvorený z drevených trámov a drevenej […]

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa

Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky. Má charakteristickú zrubovú konštrukciu a trojdielnosť vonkajšieho i vnútorného členenia. I v tomto chráme sa dodnes používa cirkevnoslovanský jazyk v bohoslužbách. Jedná sa o trojpriestorovú sakrálnu stavbu lemkovského typu. Zvonku je trojpriestorovosť zdôraznená stupňovitými pyramidálnymi strechami. Veža […]

Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskievy, Vyšná Polianka

Súčasný drevený filiálny chrám vo Vyšnej Polianke bol postavený v roku 1919 na mieste pôvodného chrámu z roku 1810. Ten bol zničený počas 1. svetovej vojny, pravdepodobne vojskom. Pôvodný chrám bol zasvätený, podobne ako terajší, sv. Paraskeve. Chrám v dnešnej podobe je však menších rozmerov a oveľa jednoduchšej architektúry ako bol pôvodný. Je to neveľká […]

Drevený pôvodne gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Varadka

Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám v obci Varadka bol postavený v druhej polovici 18. stor. a bol zasvätený Ochrane presvätej Bohorodičky. O jeho zániku existujú dve teórie. Prvá hovorí o tom, že chrám bol zničený v prvej svetovej vojne, podľa druhej teórie sa tak stalo už v roku 1827. Nový drevený chrám rovnakého zasvätenia bol postavený […]

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša z obce Zboj, Bardejovské Kúpele

Gréckokatolícky drevený chrám sv. biskupa Mikuláša sa považuje za jeden z najkrajších zrubových drevených chrámov na našom území. Bol postavený v roku 1775. V čase druhej svetovej vojny bola dedinka Zboj v centre najväčších bojov a bola veľmi zničená, podobne ako aj drevená cerkov. Aj keď bola neskôr opravená, miestny obyvatelia si postupom času postavili […]